Trắc nghiệm Tập hợp các số tự nhiên có đáp án ( Thông hiểu )

  • 548 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Vậy đáp án A sai.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Viết tập hợp M các số tự nhiên x thỏa mãn điều kiện bằng cách liệt kê các phần tử.

Xem đáp án

Ta có: , nghĩa là x nhỏ hơn hoặc bằng 10.

Các số tự nhiên x thỏa mãn x nhỏ hơn hoặc bằng 10 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Vậy ta viết tập hợp M:

M = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: 34 087, 34 078, 43 089, 43 098.

Xem đáp án

Ta so sánh các số đã cho lần lượt theo từng cặp, ta thấy:

34 078 < 34 087 < 43 089 < 43 098

Vậy ta sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là: 34 078, 34 087, 43 089, 43 098.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho hai số tự nhiên 99; 100. Hãy tìm số tự nhiên a để ba số đó lập thành ba số tự nhiên liên tiếp?

Xem đáp án

Số liền trước số 99 là số 98 nên có ba số tự nhiên liên tiếp là 98; 99; 100.

Số liền sau số 100 là số 101 nên có ba số tự nhiên liên tiếp là 99; 100; 101.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Trong các chữ số của số 19 254:

Xem đáp án

Trong số 19 254:

Chữ số 2 nằm ở hàng trăm và có giá trị là 200

Chữ số 4 nằm ở hàng đơn vị và có giá trị là 4

Ta thấy: 200 : 4 = 50

Vậy trong số 19 254, giá trị của chữ số 2 bằng 50 lần giá trị của chữ số 4.

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận