Trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính có đáp án ( Nhận biết )

  • 1216 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi biểu thức chỉ có các phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia), ta thực hiện:

Xem đáp án

Khi biểu thức chỉ có các phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia), ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Khi biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện theo thứ tự nào?

Xem đáp án

Khi biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện phép tính nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính là:

Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây đúng với biểu thức có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Trong biểu thức có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính là ( ) → [ ] → { }

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 3 . 2 + 4 + 5 – 7 + 10 là

Xem đáp án

Ta có: 3 . 2 + 4 + 5 – 7 + 10

= 6 + 4 + 5 – 7 + 10

= 10 + 5 – 7 + 10

= 15 – 7 + 10

= 8 + 10

= 18

Chọn đáp án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

8 tháng trước

ddd

Bình luận


Bình luận