Trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính (có đáp án)

  • 685 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là :

Lũy thừa→ Nhân và chia → Cộng và trừ  

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự : ()→[]→{}

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tính: 1 + 12.3.5

Xem đáp án

1+12.3.5 = 1+(12.3).5 = 1+36.5 = 1+180 = 181

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Kết quả của phép toán 24 − 50:25 + 13.7 là

Xem đáp án

Ta có 

24 − 50:25 + 13.7 = 16 – 2 + 91

= 14 + 91

= 105

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 2[(195 + 35:7):8 + 195] − 400 bằng

Xem đáp án

Ta có 

2[(195 + 35:7):8 + 195] − 400

= 2[(195 + 5):8 + 195] − 400

= 2[200:8 + 195] − 400

= 2(25 + 195) − 400

= 2.220 − 400

= 440 − 400

= 40

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận