Trắc nghiệm Thứ tự trong tập hợp số nguyên (có đáp án)

  • 513 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số liền sau của số −5  là số

Xem đáp án

Ta thấy: −5 < −4 và không có số nguyên nào nằm giữa −5 và −4Nên số liền sau của số −5  là số −4.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Điểm 2 nằm bên trái điểm 3 nên 2 < 3. Do đó A sai.   

Điểm 3 nằm bên phải điểm −2 nên 3 >−2. Do đó B sai

Điểm 0 nằm bên trái điểm −3 nên 0>− 3. Do đó C sai

Điểm −4 nằm bên trái điểm −3 nên−4 < −3. Do đó D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Số nguyên âm lớn nhất có 6 chữ số là

Xem đáp án

Số nguyên dương nhỏ nhất có 6 chữ số là: 100000Nên số nguyên âm lớn nhất có 6 chữ số là: −100000

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Phương án A sai. Ví dụ −2 >−4 nhưng −2 là số nguyên âm.

Phương án B sai. Ví dụ 1 < 3 nhưng 1 là số dương.

Phương án D sai vì các số nguyên nhỏ hơn 0 là các số nguyên âm.

Phương án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Do 67523 >66712 nên −67523 < −66712

Khẳng định đúng là: B

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận