Trắc nghiệm Tính chất cơ bản của phân số (có đáp án)

  • 1119 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Với a; b; mZ; b;m ≠ 0 thì

Xem đáp án

Dựa vào các tính chất cơ bản của phân số:

\[\frac{a}{b} = \frac{{a.m}}{{b.m}}\]với m∈Z và m ≠ 0; \[\frac{a}{b} = \frac{{a:n}}{{b:n}}\] với nƯC(a;b) và ab = −a − b thì các đáp án A, C, D đều đúng.

Đáp án B sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tìm số a; b biết \[\frac{{24}}{{56}} = \frac{a}{7} = \frac{{ - 111}}{b}\]

Xem đáp án

Ta có:

\[\frac{{24}}{{56}} = \frac{{24:8}}{{56:8}} = \frac{3}{7} \Rightarrow a = 3\]

\[\frac{3}{7} = \frac{{3.\left( { - 37} \right)}}{{7.\left( { - 37} \right)}} = \frac{{ - 111}}{{ - 259}} = \frac{{ - 111}}{b} \Rightarrow b = - 259\]

Vậy a = 3; b = - 259

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tìm x biết \[\frac{{2323}}{{3232}} = \frac{x}{{32}}\]

Xem đáp án

Ta có: \[\frac{{2323}}{{3232}} = \frac{{2323:101}}{{3232:101}} = \frac{{23}}{{32}} = \frac{x}{{32}} \Rightarrow x = 23\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tìm x biết  \[\frac{{ - 5}}{{ - 14}} = \frac{{20}}{{6 - 5x}}\]

Xem đáp án

\[\frac{{ - 5}}{{ - 14}} = \frac{{\left( { - 5} \right).\left( { - 4} \right)}}{{\left( { - 14} \right).\left( { - 4} \right)}} = \frac{{20}}{{56}} = \frac{{20}}{{6 - 5x}}\]

⇒ 56 = 6 − 5x

56 – 6 = −5x

50 = −5x

x = 50:(−5)

x = −10

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phân số \[\frac{{ - m}}{{ - n}};n,m \in Z;n \ne 0\] bằng phân số nào sau đây

Xem đáp án

Ta có: \[\frac{{ - m}}{{ - n}} = \frac{m}{n}\]

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận