Trắc nghiệm Toán 4 Bài 2: (có đáp án) ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên

  • 1333 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phép cộng các số tự nhiên có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép cộng các số tự nhiên có tính chất:

- Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

- Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

- Tính chất cộng với số 0: Mọi số tự nhiên cộng với số 0 đều bằng chính số đó.

Vậy các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Biểu thức a - b + c×5 + 2018 được gọi là:

Xem đáp án

Biểu thức a−b+c×5+2018 bao gồm các số, dấu tính và ba chữ a,b,c.

Vậy biểu thức đã cho là biểu thức có chứa ba chữ.

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận