Trắc nghiệm Toán 5 Bài 11: (có đáp án) Thể tích hình lập phương

  • 1510 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy độ dài một cạnh nhân với 3. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Vậy phát biểu trên là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Hình lập phương có cạnh là a thì thể tích V của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Hình lập phương có cạnh là a thì thể tích V là V = a × a × a.

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình lập phương có cạnh 8dm.

Vậy thể tích của hình lập phương đó là c dm3

Xem đáp án

Thể tích hình lập phương đó là:

8×8×8=512(dm3)

Đáp số: 512 dm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 512.


Câu 4:

Cho hình lập phương có số đo như hình vẽ:

 

Thể tích của hình lập phương trên là:

Xem đáp án

Đổi 4dm2cm=42cm

Thể tích hình lập phương đó là:

42×42×42= 74088(cm3)

Đáp số: 74088cm3 

Đáp án A


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150cm2.

Vậy thể tích hình lập phương đó là c cm3

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

150:6=25(cm2)

Mà 25 = 5 × 5 nên độ dài một cạnh của hình lập phương đó là 5cm.

Thể tích của hình lập phương đó là:

5×5×5=125(cm3)

Đáp số: 125cm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 125.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận