Trắc nghiệm Toán 5 Bài 25: (có đáp án) Giải toán về phần trăm:Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán

  • 1730 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

Xem đáp án

Ta có các công thức :

+ Giá bán = giá vốn + lãi;

+ Giá vốn = giá bán – lãi;

+ Lãi = giá bán – giá vốn;

+ Giá bán = giá vốn – lỗ.

Vậy công thức đúng là: Giá bán = giá vốn + lãi.

Đáp án D


Câu 2:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án

Ta có các công thức :

+ Giá bán = giá vốn + lãi;

+ Giá vốn = giá bán – lãi;

+ Lãi = giá bán – giá vốn;

+ Giá bán = giá vốn – lỗ.

Vậy công thức sai là: Giá bán = giá vốn – lãi.

Đáp án A


Câu 3:

Một người bỏ ra 160000 đồng tiền vốn mua rau, sau khi bán hết số rau người đó thu về 200000 đồng. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu trăm tiền vốn?

Xem đáp án

Tiền lãi thu được sau khi bán hết số rau đó là:

200000 – 160000 = 40000 (đồng)

Tỉ số phần trăm giữa tiền lãi và tiền vốn là:

40000 : 160000 = 0,25 = 25%

Đáp số: 25%.

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người bán 1 bó hoa bị lỗ 12000 đồng và số tiền đó bằng 8% số tiền vốn bỏ ra.

Vậy người đó bán bó hoa với giá c đồng.

Xem đáp án

Tiền vốn người đó bỏ ra để mua bó hoa là:

12000 : 8 × 100 = 150000 (đồng)

Người đó bán bó hoa với giá tiền là:

150000 – 12000 = 138000 (đồng)

Đáp số: 138000 đồng

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 138000.


Câu 5:

Một cửa hàng bán 1 quyển sách được lãi 24000 đồng. Tính giá vốn của quyển sách đó, biết rằng tiền lãi bằng 20% giá bán.

Xem đáp án

Giá bán của quyển sách đó là:

24000 : 20 × 100 = 120000 (đồng)

Giá vốn của quyển sách đó là:

120000 – 24000 = 96000 (đồng)

Đáp số: 96000 đồng.

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận