Trắc nghiệm Toán 5 Bài 5: (có đáp án) Luyên tập về diện tích các hình

  • 2096 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Cho hình vẽ như bên dưới:

 

Biết hình chữ nhật ABCD có diện tích là 1776cm2 . Diện tích của hình tam MDC là:

Xem đáp án

Độ dài cạnh AD là:

25 + 12  = 37 (cm)

Độ dài cạnh DC là:

1776 : 37 = 48 (cm)

Diện tích tam giác MDC là:

25 × 48 : 2 = 600 (cm2)

Đáp số: 600 cm2

Đáp án A


Câu 3:

Cho hình vẽ như bên dưới:

 

Biết hình vuông ABCD có diện tích là 2500 dm2, độ dài cạnh AH bằng 70% độ dài đoạn AB.

Vậy diện tích hình thang HBCD là c dm2

Xem đáp án

Ta có 50 ×  50= 2500.

Vậy độ dài cạnh hình vuông ABCD là 50dm hay AB = BC = CD = AD = 50dm.

Ta có HBCD là hình thang vuông với chiều cao là cạnh BC, hai đáy là HB, DC.

Độ dài cạnh AH là:

50 : 100 × 70 = 35 (dm)

Độ dài cạnh HB là:

50 – 35 = 15 (dm)

Diện tích hình thang HBCD là:

(15 + 50) × 50 : 2 = 1625 (dm2)

Đáp số: 1625 dm2 .

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1625.


Câu 4:

Tính diện tích phần được tô màu trong hình sau, biết khoảng cách từ tâm A đến tâm B là 1,5cm:

Xem đáp án

Khoảng cách từ tâm A đến tâm B là 1,5cm nên ta có AB = 1,5cm.

AB chính là bán kính của hình tròn tâm A, vậy hình tròn tâm A có bán kính là 1,5cm.

Hình tròn tâm B có bán kính chính là đường kính của hình tròn tâm A.

Vậy hình tròn tâm B có bán kính là:                 

1,5 × 2 = 3 (cm)

Diện tích của hình tròn tâm A là:     

1,5 × 1,5 × 3,14 = 7,065 (cm2)

Diện tích của hình tròn tâm B là:    

3 × 3 × 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích của phần được tô màu là:   

28,26 − 7,065 = 21,195 (cm2)

Đáp án B


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây:

 

Biết rằng ABCD là hình chữ nhật có AB = 35cm; BC = 18cm; AM = CP = 15AB; BN = DQ = 13 BC.

Vậy diện tích hình bình hành MNPQ là c cm2

Xem đáp án

Theo đề bài ta có:

AM = CP = 35 : 5 = 7cm

BN = DQ = 18 : 3 = 6cm

Từ đó ta có:

BM = DP = 35 – 7 = 28cm

AQ = CN = 18 − 6 = 12cm

Diện tích tam giác AMQ là :

7 × 12 : 2 = 42 (cm2)

Diện tích tam giác BMN là :

28 × 6 : 2 = 84 (cm2)

Diện tích tam giác CPN là :

7 × 12 : 2 = 42 (cm2)

Diện tích tam giác DPQ là :

28 × 6 : 2 = 84 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

35 × 18 = 630 (cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

630 − (42 + 84 + 42 + 84) = 378 (cm2)

Đáp số: 378 .

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 378.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận