Trắc nghiệm lí thuyết Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân có đáp án

  • 2469 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân khi nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi đó là phép chia có dư


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận