Trắc nghiệm nâng cao Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân có đáp án

  • 1678 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống:         333 : 4  … 465 : 25

Xem đáp án

Ta có:

333:483,25   ?  465:2518,6

Mà 83,25 > 18,6

Vậy 333 : 4 > 465 : 25


Câu 2:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống:         300 : 625  … 17 : 68

Xem đáp án

Ta có:

300:6250,48  ?  17:680,25

Mà 0,48 > 0,25

Vậy 300 : 625 > 17 : 68


Câu 3:

.....7,2.....×56

(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Xem đáp án

Ta thấy số cần tìm là thừa số trong phép tính sau: ? x 5 = 6

(Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia)

Vậy số cần điền vào chỗ chấm thứ hai là:

6 : 5 = 1,2

Sau khi điền số 1,2 vào chỗ chấm thứ hai, ta được phép tính sau:

? - 7,2 = 1,2

Mà số cần điền trong phép trừ trên là số bị trừ

(muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ)

Vậy số cần điền vào chỗ chấm thứ nhất là:

1,2 + 7,2 = 8,4

Vậy ta điền 8,4 vào chỗ chấm thứ nhất


Câu 4:

230:40.....×100.....

(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Xem đáp án

Theo chiều mũi tên lần lượt từ trái sang phải ta có phép tính sau:

 230 : 40 = 5,75

Vậy ta điền 5,75 vào chỗ chấm thứ nhất

Sau khi đã điền được số 5,75 vào chỗ chấm thứ nhất, ta có phép tính sau:

5,75 x 100 = 575

Vậy ta điền 575 vào chỗ chấm thứ hai


Câu 5:

441 là tích của 15 và  …

(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Xem đáp án

Theo bài ra, ta có phép tính sau:

441 = 15 x ?

Ta thấy trong phép nhân trên, 441 là tích, 15 là thừa số thứ nhất, số cần tìm là thừa số thứ hai

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là:

441 : 15 = 29,4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận