Dạng 1: Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có đáp án

  • 240 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 5,67 + (– 78,43)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có 5,67 + (– 78,43) = – (78,43 – 5,67) = – 72,76.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 11,5 – (– 0,325)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có 11,5 – (– 0,325) = 11,5 + 0,325 = 11,825.


Câu 3:

Phép tính nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A đúng do (65,19) + 7,63 = – (65,19 – 7,63) = – 57,56.

Đáp án B sai do (98,2) (– 3,58) = (98,2) + 3,58 = – (98,2 – 3,3) = – 94,62.

Đáp án C sai do 4,058 . (82,5) = – (4,058 . 82,5) = 334,785.

Đáp án D sai do 90,64 : (16,48) = – (90,64 : 16,48) = 5,5.


Câu 4:

Phép tính (89,5) . (– 3,28) có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có (89,5) . (– 3,28) = 89,5 . 3,28 = 293,56.


Câu 5:

Tính nhẩm (– 1957,09) . 0,001 ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Để nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ cần dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái 1; 2; 3; … hàng.

Ta có (– 1957,09) . 0,001 = –1,95709.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận