Dạng 2: Ước lượng kết quả phép tính có đáp án

  • 190 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ước lượng kết quả của phép tính 94,5 . 1,02 đến hàng phần mười ta được số

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 94,5 . 1,02 = 96,39.

Ước lượng đến hàng phần mười của 96,39 là 96,4.


Câu 2:

Trong 4 số sau có một số là kết quả của phép tính 302,5 + 449,78 + 88,2. Bằng cách ước lượng, em hãy cho biết số đó là số nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 302,5 + 449,78 + 88,2 ≈ 302 + 450 + 88 = 840.

Do đó kết quả phép tính sẽ là 840,48.


Câu 3:

Biết (893,6 – 17,95) : x = 2,78 + 2,22. Làm tròn x đến hàng chục ta được số

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

(893,6 – 17,95) : x = 2,78 + 2,22

875,65 : x = 5

x = 875,65 : 5

x = 175,13


Câu 4:

Cho A = – 19,37 – 51,081. Bằng cách ước lượng kết quả phép tính, ta kết luận được điều gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có A = – 19,37 – 51,081 ≈ –19 – 51 = –70.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận