Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 1: Điểm. Đường thẳng có đáp án

  • 359 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau:

“ Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.”

Xem đáp án

Kí hiệu cho cách diễn đạt “ Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b” là:

Ma;Pa;Oa;Ob

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt: “ Đường thẳng dd đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F

Xem đáp án

Cách diễn đạt “ Đường thẳng dd đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F” được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, Cd; E, Fd

Đáp án A: A,B,Cd; E,Fd nên A sai.

Đáp án B: A,E,Cd; B,Fd nên B sai.

Đáp án C: A,F,E,Cd; Bd nên C sai.

Đáp án D: A,B,Cd; E,Fd nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn câu sai.  A. A thuộc m   B. A không thuộc n                C. A thuộc m; A thuộc n (ảnh 1)

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Từ hình vẽ:

Điểm Am, An nên A, B, D đúng và C sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Cho hình vẽ sau  Chọn câu đúng.  A. D không thuộc m    B. D không thuộc n   (ảnh 1)

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Từ hình vẽ:

Điểm Dm, Dn nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hình vẽ sau

Cho hình vẽ sau     Đường thẳng n đi qua điểm nào? (ảnh 1)

 

Đường thẳng n đi qua điểm nào?

Xem đáp án

Từ hình vẽ:

Đường thẳng nn đi qua các điểm B, C nên đáp án B đúng.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận