Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 3. Hình bình hành có đáp án

  • 880 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hình bình hành ABCDABCD, cặp cạnh song song với nhau là:

Cho hình bình hành ABCDABCD, cặp cạnh song song với nhau là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Vì trong hình bình hành hai cặp cạnh đối diện song song với nhau nên BC song song với AD

=> C đúng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hành?

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hành?  A. Hình 1, hình 2, hình 4 (ảnh 1)

A. Hình 1, hình 2, hình 4

B. Hình 2, hình 3, hình 4

C. Hình 1, hình 4, hình 5

D. Hình 1, hình 2, hình 5

Xem đáp án

Các hình là hình bình hành là: Hình 1, hình 2, hình 5

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong những khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Hình bình hành có 4 đỉnh, có bốn cạnh, hai cạnh đối song song => A, B, D đúng

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình bình hành, ví dụ:

Trong những khẳng định sau, khẳng định nào sai?  A. Hình bình hành có 4 đỉnh (ảnh 1)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình bình hành ABCD, cặp cạnh bằng nhau là:

Cho hình bình hành ABCD, cặp cạnh bằng nhau là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Vì trong hình bình hành hai cặp cạnh đối diện bằng nhau nên DC = AB.

 Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hành?

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hành? (ảnh 1)

Xem đáp án

Do hình bình hành là tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

=> Các hình là hình bình hành là: Hình 1, hình 2, hình 5.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận