Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số có đáp án

  • 987 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Với a;b;mZ;m0, ta có:

Xem đáp án

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

am+bm=a+bm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nhận biết

Phép cộng phân số có tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép cộng phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán: khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không đổi.

+) Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng hai phân số còn lại.

+) Tính chất cộng với 0: tổng của một phân số với 0 bằng chính phân số đó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tổng 46+2781 có kết quả là:

Xem đáp án

 46+2781=23+13=33=1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tính tổng hai phân số 3536 và 12536

Xem đáp án

3536+12536=35+12536=9036=52

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A: 411+711=411+711=1111=1<1

 nên A sai

Đáp án B: 411+711=411+711=1111=1<0

nên B đúng.

Đáp án C: 811+711=811+711=111<1

nên C sai.

Đáp án D: 411+711=1111=1

nên D sai.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận