Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 4. Tia có đáp án

  • 365 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kể tên các tia trong hình vẽ sau

Kể tên các tia trong hình vẽ sau  A. Ox B. Ox, Oy, Oz, Ot                      (ảnh 1)

Xem đáp án

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng.

Xem đáp án

Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A
Hai tia AB và Ax cùng nằm trên nửa đường thẳng chứa tia Ax
Nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau.

Hình B: Hai tia AB, Ax đối nhau nên loại.

Hình C: Hai tia AB, Ax chỉ có chung mỗi điểm A nên không trùng nhau.

Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M
Ta có hình vẽ: 

Th1:

Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB. Khẳng định nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Từ hình vẽ ta thấy đáp án C sai nên loại C.

Th2:

Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB. Khẳng định nào sau đây đúng? (ảnh 2)

Từ hình vẽ ta thấy đáp án A, D sai nên loại A, D.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là 1 điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là 1 điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B  (ảnh 1)

Vì hai tia MA, MB đối nhau và X thuộc tia MA và BB thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu tia

Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu tia (ảnh 1)

Xem đáp án

Có các tia là Ox, Oy, Oz, Ot.

Vậy có 4 tia.

Đáp án cần chọn là: C


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

trần hoàng phong

h

5 tháng trước

hacsen doa

Bình luận


Bình luận