Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 6. Hình có tâm đối xứng có đáp án

 • 315 lượt thi

 • 5 câu hỏi

 • 45 phút

Câu 1:

Hình nào sau đây không có tâm đối xứng

Xem đáp án

- Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

- Hình tam giác đều không có tâm đối xứng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hình sau, hình có tâm đối xứng là:

Cho hình sau, hình có tâm đối xứng là: A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình a và Hình c (ảnh 1)

Xem đáp án

Hình a có tâm đối xứng:

Cho hình sau, hình có tâm đối xứng là: A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình a và Hình c (ảnh 2)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là:

Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là: A. H, N B. H ,M ,X C. H ,N ,X (ảnh 1)

Xem đáp án

Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? A. 96 B. EF C. PQ D. Không có hình nào (ảnh 1)

Xem đáp án

Hình có tâm đối xứng là:

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? A. 96 B. EF C. PQ D. Không có hình nào (ảnh 2)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong các hình sau, có bao nhiêu hình có tâm đối xứng:

Trong các hình sau, có bao nhiêu hình có tâm đối xứng: (ảnh 1)

Xem đáp án
Trong các hình sau, có bao nhiêu hình có tâm đối xứng: (ảnh 2)

=> Hình a và hình b là hình có tâm đối xứng.

Vậy có hình có tâm đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận