Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 8. Ước lượng và làm tròn số có đáp án

  • 346 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Làm tròn số  69,283 đến chữ số thập phân thứ hai ta được

Xem đáp án

Vì số 69,283 có chữ số thập phân thứ ba là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ta được 69,283 ≈ 69,28

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Làm tròn số 0,158 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được

Xem đáp án

Vì số 0,158 có chữ số thập phân thứ hai là 5 ≥ 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 0,158 ≈ 0,2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Số 60,996 được làm tròn đến hàng đơn vị là

Xem đáp án

Vì số 60,996 có chữ số thập phân thứ nhất là 9 > 5 nên làm tròn đến hàng đơn vị ta được 60,996 ≈ 61

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho số 982434.  Làm tròn số này đến hàng nghìn ta được số

Xem đáp án

Số 982434 có chữ số hàng trăm là 4 < 5 nên làm tròn số này đến hàng nghìn ta được 982434 ≈ 982000

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho số 1,3765.  Làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được số

Xem đáp án

Số 1,3765 có chữ số hàng phần chục nghìn là 5 ≥ 5 nên làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được 1,3765 ≈ 1,377

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận