Dạng 1: Nhận biết trục đối xứng và tâm đối xứng của một số hình phẳng cơ bản có đáp án

  • 509 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A sai vì trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua các trung điểm của một cặp cạnh đối diện, do đó hình lục giác đều có 6 trục đối xứng.

Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng? A. Hình lục giác đều; (ảnh 1)

B đúng vì mỗi đường thẳng đi qua tâm là trục đối xứng của hình tròn, cho nên hình tròn có vô số trục đối xứng.

Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng? A. Hình lục giác đều; (ảnh 2)

C sai vì mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật, nên hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng? A. Hình lục giác đều; (ảnh 3)

D sai vì mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi, nên hình thoi có 2 trục đối xứng.

Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng? A. Hình lục giác đều; (ảnh 4)

Câu 2:

Hãy chọn đáp án đúng. Trục đối xứng của hình thang cân là?

Xem đáp án

Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Hãy chọn đáp án đúng. Trục đối xứng của hình thang cân là? (ảnh 1)

Câu 3:

Trong các hình sau: hình tròn, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, hình lục giác đều thì có bao nhiêu hình có 2 trục đối xứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua các trung điểm của một cặp cạnh đối diện, do đó hình lục giác đều có 6 trục đối xứng.

Mỗi đường thẳng đi qua tâm là trục đối xứng của hình tròn, cho nên hình tròn có vô số trục đối xứng.

Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật, nên hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi, nên hình thoi có 2 trục đối xứng.

Mỗi đường chéo và mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình vuông nên hình vuông có 4 trục đối xứng.

Vậy trong các hình trên có 2 hình có 2 trục đối xứng.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A sai vì trục đối xứng của tam giác cân là đường thẳng đi qua đỉnh cân và trung điểm cạnh đối diện, do đó tam giác cân có 1 trục đối xứng.

Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tam giác cân có 2 trục đối xứng; (ảnh 1)

B đúng vì trục đối xứng của tam giác đều là các đường thẳng nối đỉnh với trung điểm cạnh đối diện nên tam giác đều có 3 trục đối xứng.

Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tam giác cân có 2 trục đối xứng; (ảnh 2)

C sai vì hình tam giác thông thường không có trục đối xứng.

D sai vì trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy, do đó hình thang cân có 1 trục đối xứng.


Câu 5:

Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OA?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB nên O sẽ là trung điểm của AB, ta có hình vẽ minh họa:

Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm. Gọi O là tâm đối xứng của (ảnh 1)

Vì AB = 6cm nên OA = OB = AB : 2 = 6 : 2 = 3cm.

Do đó OA = 3cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận