Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên có đáp án

  • 1516 lượt thi

  • 57 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (H.3.10). Điểm A biểu diễn số nào?

Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A

Xem đáp án

Vì từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A ta được điểm A biểu diễn số -3.


Câu 2:

Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (H.3.11). B chính là điểm biểu diễn kết quả của phép cộng (-3) + (-5). Điểm B biểu diễn số nào? Từ đó suy ra giá trị của tổng (-3) + (-5).

Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (H.3.11). B chính là

Xem đáp án

Vì từ điểm A (điểm biểu diễn số -3) di chuyển sang trái 5 đơn vị ta được điểm B. Do đó điểm B biểu diễn số -8.

Mà B chính là điểm biểu diễn kết quả của phép cộng (-3) + (-5) nên (-3) + (-5) = -8


Câu 3:

Thực hiện các phép cộng sau:

(- 12) + (- 48)

(- 236) + (- 1 025)

Xem đáp án

Ta có: (- 12) + (- 48) = - (12 + 48) = -60;

Ta có: (- 236) + (- 1 025) = - (236 + 1 025) = - 1 261.


Câu 5:

Tìm số đối của 4; -5; 9; -11.

Xem đáp án

+) Hai điểm 4 và -4 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của 4 là -4.

+) Hai điểm 5 và -5 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của -5 là 5.

+) Hai điểm 9 và -9 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của 9 là -9.

+) Hai điểm 11 và -11 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của -11 là 11.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê NHật Minh
18:23 - 20/01/2022

Rất hay tôi rất thik. CHúc Mừng năm mới ban nhá