Dạng 1: Ghi các số tự nhiên, phân biệt số và chữ số, giá trị của chữ số có đáp án

  • 727 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 7 trong số 27 501 có giá trị là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong số 27 501, chữ số 7 ở hàng nghìn nên có giá trị là 7 000.


Câu 2:

Trong một số tự nhiên, chữ số 5 có giá trị bằng 500. Chữ số 5 đứng ở hàng nào trong số tự nhiên đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong một số tự nhiên, chữ số 5 có giá trị bằng 500 thì chữ số 5 đứng ở hàng trăm của số tự nhiên đó.


Câu 3:

Viết số tự nhiên biết số chục là 142 và chữ số hàng đơn vị là 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số chục là 142 nên số chục có giá trị là 1420

Hàng đơn vị là 2 nên số đó là: 1420 + 2 = 1422


Câu 4:

Tập hợp các chữ số của số 13 765 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 13765 gồm các chữ số 1; 3; 7; 6; 5 nên tập hợp các chữ số của số đó là:

{1; 3; 7; 6; 5}.


Câu 5:

Một số có tổng giá trị các chữ số của nó như sau: \(3 \times 100\,000 + 7 \times 1000 + 6 \times 100 + 5\) . Số đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\(3 \times 100\,000 + 7 \times 1000 + 6 \times 100 + 5 = 307\,605\)

Vậy số đó là 307 605.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận