Dạng 1: Nhận biết các số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 có đáp án

  • 703 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các số sau: 2 022; 5 125; 6 607; 8 679. Số nào chia hết cho 2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong các số trên chỉ có số 2 022 có tận cùng là 2 nên 2 022 chia hết cho 2.


Câu 2:

Cho các số sau: 120; 132; 144; 155; 168; 189. Số nào chia hết cho 5?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong các số trên có các số: 120; 155 là có chữ số tận cùng lần lượt là 0; 5 nên 120; 155 chia hết cho 5.


Câu 3:

Cho các số sau: 105; 110; 236; 475; 198; 220. Có bao nhiêu số chia hết cho 3 trong các số trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 105 có tổng các chữ số bằng: 1 + 0 + 5 = 6 mà 6 chia hết cho 3 nên 105 chia hết cho 3.

Số 110 có tổng các chữ số bằng: 1 + 1 + 0 = 2 mà 2 không chia hết cho 3 nên 110 không chia hết cho 3.

Số 236 có tổng các chữ số bằng: 2 + 3 + 6 = 11 mà 11 không chia hết cho 3 nên 236 không chia hết cho 3.

Số 475 có tổng các chữ số bằng: 4 + 7 + 5 = 16 mà 16 không chia hết cho 3 nên 475 không chia hết cho 3.

Số 198 có tổng các chữ số bằng: 1 + 9 + 8 = 18 mà 18 chia hết cho 3 nên 198 chia hết cho 3.

Số 220 có tổng các chữ số bằng: 2 + 2 + 0 = 4 mà 4 không chia hết cho 3 nên 220 không chia hết cho 3.

Vậy trong các số trên có 2 số chia hết cho 3 đó là: 105 và 198.


Câu 4:

Cho các số sau: 108; 204; 306; 315; 345; 657. Trong các số trên, số lớn nhất chia hết cho 9 là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 108 có tổng các chữ số bằng: 1+ 0 + 8 = 9 mà 9 chia hết cho 9 nên 108 chia hết cho 9.

Số 204 có tổng các chữ số bằng: 2+ 0+ 4 = 6 mà 6 không chia hết cho 9 nên 105 không chia hết cho 9.

Số 306 có tổng các chữ số bằng: 3 + 0 + 6 = 9 mà 9 chia hết cho 9 nên 306 chia hết cho 9.

Số 315 có tổng các chữ số bằng: 3 + 1 + 5 = 9 mà 9 chia hết cho 9 nên 315 chia hết cho 9.

Số 345 có tổng các chữ số bằng: 3 + 4 + 5 = 12 mà 12 không chia hết cho 9 nên 345 không chia hết cho 9.

Số 657 có tổng các chữ số bằng: 6 + 5 + 7 = 18 mà 18 chia hết cho 9 nên 657 chia hết cho 9.

Nên các số chia hết cho 9 trong các số trên: 108; 306; 315; 657. Vậy số lớn nhất là: 657.


Câu 5:

Cho tập hợp T = {24; 35; 67; 78; 103; 105}. Hãy viết tập hợp E gồm các phần tử chia hết cho 2 thuộc tập hợp T.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong tập hợp T = {24; 35; 67; 78; 103; 105} có các phần tử có tận cùng là số chẵn như sau: 24; 78 nên 24; 78 chia hết cho 2.

Nên tập hợp E = {24; 78}.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận