Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 21: Hình có trục đối xứng có đáp án

  • 850 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Trong các công trình được minh họa ở Hình 37, các hình từ a) đến c), công trình nào có trục đối xứng?

Bài tập trắc nghiệm Hình có trục đối xứng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án C

Công trình ở Hình 37a) và công trình ở Hình 37c) là có trục đối xứng.


Câu 3:

Chữ cái nào dưới đây có hai trục đối xứng:

Bài tập trắc nghiệm Hình có trục đối xứng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án C

Các chữ A, B, M đều có 1 trục đối xứng:

Bài tập trắc nghiệm Hình có trục đối xứng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Chữ H là chữ có hai trục đối xứng:

Bài tập trắc nghiệm Hình có trục đối xứng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức


Câu 4:

Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?

Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì

Xem đáp án

Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó vừa đúng chồng khít nên nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận