Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số có đáp án

  • 1376 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính:

a) -89:43;

b) -2:25

Xem đáp án

a) -89:43=-89.34=-23

b) -2:25=-2.52=-5


Câu 2:

Trong một công thức làm bánh, An cần 3/4 cốc đường để làm 9 cái bánh. Nếu An chỉ muốn làm 6 cái bánh thì cần bao nhiêu cốc đường?

Xem đáp án

Một cái bánh cần số phần của cốc đường là:

34:9=34.19=14.3=112 (phần)

Làm 6 cái bánh cần số phần cốc đường là:

6.112=12 (phần)

Vậy An làm 6 cái bánh thì cần 1/2 cốc đường.


Câu 3:

Thay dấu “?” bằng số thích hợp

Thay dấu ? bằng số thích hợp

Xem đáp án

+) Với a = 925, b = 1, ta có: a.b = 925.1 = 925; a: b = 925:1925

+) Với a = 12, b = -98, ta có: a.b = 12.-98 = 12.-98 = -272

a : b = 12 : -98 = 12.8-9 = -323

+) Với a = -56; b = 3, ta có: a.b = -56.3 = -52;

a : b = -56:3 = -518

Ta có bảng sau:

Thay dấu ? bằng số thích hợp


Câu 4:

Tính:

a) 78+78:18-12

b) 611+113.322

Xem đáp án

a) 78+78:18-12

= 78.1+78.8-12

= 781+8-12 (tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng)

78.9-12

7.98-1.42.4598

b) 611+113.322

611+1122

6.211.2+11222322


Câu 5:

Tính một cách hợp lí.

a) 34.113-34.1413

b) 513.-310.-135

Xem đáp án

a) 34.113-34.1413

34.113-1413

34.-1313-34

b) 513.-310.-135 = 5.-3.-1313.10.5310


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận