Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Dạng 1. Một số bài toán thực tế về hình vuông, hình chữ nhật có đáp án

  • 1282 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thắng có một sợi dây thép dài 20 cm. Thắng dùng sợi thép đó để uốn thành một hình vuông. Tính độ dài cạnh hình vuông?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Độ dài cạnh hình vuông đó là: 20:4 = 5 (cm)

Vậy hình vuông đó có cạnh là 5 cm.


Câu 2:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 12 m, chiều rộng 8 m. Cổng vào có độ rộng bằng \(\frac{1}{4}\) chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của mảnh đất dài bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (12 + 8).2 = 40 (m)

Độ dài cổng vào là: \(12 \cdot \frac{1}{4}\) = 3 (m)

Hàng rào của mảnh đất dài là: 40 – 3 = 37 (m)

Vậy hàng rào của mảnh đất dài 37 m.


Câu 3:

Một căn phòng có nền là hình chữ nhật chiều dài 9m, chiều rộng 4 m. Người ta lát nền căn phòng đó bằng những viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát căn phòng đó?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải:

Diện tích nền nhà là: 9.4 = 36 (m2)

Diện tích một viên gạch hoa là: 20.20 = 400 (cm2) = 0,04 (m2)

Cần số viên gạch hoa là: 36:0,04 = 900 (viên)

Vậy cần ít nhất 900 viên gạch để lát căn phòng đó.


Câu 4:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài 9m người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m, phần đất còn lại dùng để trồng cây. Hỏi phần đất trồng cây có diện tích là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Phần đất trồng cây có chiều dài là: 9 – 2 – 2 = 5 (m)

Phần đất trồng cây có chiều rộng là: 8 – 2 – 2 = 4 (m)

Diện tích phần đất trồng cây là: 5.4 = 20 (m2)

Vậy phần đất trồng cây có diện tích là 20 m2


Câu 5:

Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng kém chiều dài 6 m. Người ta lát nền sân bằng những viên gạch hình vuông cạnh 3 dm. Tổng số tiền mua gạch là 24 triệu đồng. Giá mỗi viên gạch lát nền là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Chiều rộng sân là: 15 – 6 = 9 (m)

Diện tích sân là: 15.9 = 135 (m2)

Diện tích một viên gạch là: 3.3 = 9 (dm2) = 0,09 (m2)

Để lát hết sân cần số viên gạch lát nền là: 135:0,09 = 1500 (viên)

Giá một viên gạch lát nền là: 24 000 000 : 1500 = 16 000 (đồng)

Vậy giá mỗi viên gạch là 16 000 đồng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận