Dạng 1: Thực hiện phép tính có đáp án

  • 1264 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

“Ta nhân phần số tự nhiên của hai số đó với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được”. Quy tắc trên là quy tắc:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân phần số tự nhiên của hai số đó với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.  


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Nếu \[m,n \in {\mathbb{N}^*}\] thì m.(-n) = (-n).m = - (m.n).

- Phép chia hết:

Cho \[a,b \in \mathbb{Z}\] với \[b \ne 0\]. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta có phép chia hết a: b = q.

- Quy tắc nhân hai số nguyên âm:

Nếu \[m,n \in {\mathbb{N}^*}\] thì (-m). (-n) = (-n). (-m) = m.n.


Câu 3:

Cho tích E = (-123). (-12). (-21). Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

E = (-123). (-12). (-21).

Ta thấy E là tích của 3 số nguyên âm.

Có: (-123). (-12) được giá trị dương (vì (-). (-) = (+)).

Vậy [(-123). (-12)]. (-21) được giá trị âm (vì (+). (-) = (-)).

Vậy E mang dấu âm.


Câu 4:

Kết quả của phép tính (-121): (-11) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

(-121): (-11) = 121: 11 = 11.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 374. (-14) - 14. (-375) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

374. (-14) - 14. (-375)

= -(374.14) – [-(14.375)]

= -(374. 14) + 14. 375

= 14. 375 – 374. 14

= 14. (375 – 374) = 14. 1 = 14.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận