Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 43: Xác suất thực nghiệm có đáp án

  • 878 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu bên

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu bên

Xem đáp án

Khi quay miếng bìa 20 lần ta thấy mũi tên chỉ màu đỏ 5 lần, mũi tên chỉ màu xanh 8 lần, mũi tên chỉ màu vàng 7 lần.

Khi đó ta có bảng: 

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu bên


Câu 3:

Cho biết xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh và sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu đỏ trong HĐ2.

Xem đáp án

+) Xác xuất thực nghiệm của sự kiện mũi tên chỉ vào ô màu xanh là: 820=45

+) Xác xuất thực nghiệm của sự kiện mũi tên chỉ vào ô màu vàng là: 720


Câu 4:

An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:

Tổng số chấm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số lần

2

5

6

8

11

14

12

9

6

4

3

Nếu tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng.

Xem đáp án

Tổng số lần gieo xúc xắc là: n = 80 (lần)

Vì tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng nên số lần An thắng (số lần xuất hiện ở hai con xúc xắc có từ 7 chấm đến 12 chấm) là: 

k = 14 + 12 + 9 + 6 + 4 + 3 = 48 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng là: 

4880=0,6=60%

Vậy xác suất thực nghiệm An thắng là 60%


Câu 5:

Vuông gieo một đồng xu 80 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp. Tròn lấy đồng xu đó gieo 100 lần và thấy có 55 lần xuất hiện mặt sấp.

Vuông gieo một đồng xu 80 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp

Bạn nào nói đúng nhỉ?

Xem đáp án

Cả hai bạn Vuông và Tròn đều nói đúng.

Vì xác suất thực nghiệp gắn với mỗi tình huống cụ thể nó có thể thay đổi qua các lần thực nghiệm khác nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận