Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài tập cuối chương 1 có đáp án (Phần 2)

  • 342 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số tự nhiên x cho bởi 5(x+15)=53. Giá trị của x là:

Xem đáp án

5(x+15)=535(x+15)=125    x+15    =125:5    x+15    =25    x                 =2515    x                 =10. 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tìm x biết:  654x+2=1 

Xem đáp án

654x+2=1           4x+2  =651          4x+2   =64          4x+2   =43         x+2=3         x           =32        x            =1 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Giá trị của  A=28.231+69.28+72.231+69.72 gần nhất với số nào dưới đây?

Xem đáp án

Ta có:

 28.231+69.28+72.231+69.72=(28.231+69.28)+(72.231+69.72)=28.(231+69)+72.(231+69)=28.300+72.300=300.(28+72)=300.100=30000 

Nhận thấy số 30000 gần với số 30005  nhất trong các đáp án  nên chọn A.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm x biết  (2x130):4+213=52+193 

Xem đáp án

(2x130):4+213=52+193(2x130):4+213=25+193(2x130):4+213=218(2x130):4=218213(2x130):4=52x130=5.42x130=202x=20+1302x=150x=150:2x=75 

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Marry Julia
10:09 - 03/07/2023

sao cau 3 bi sai kia thieu so 0