Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 3. Bài tập cuối chương 5 có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB

(2) Tam giác đều ABC

(3) Hình tròn tâm O

Trong các hình nói trên, các hình có tâm đối xứng là

Xem đáp án

Trả lời:

- Tâm đối xứng của đoạn thẳng AB là trung điểm của đoạn thẳng AB.

- Tam giác đều ABC không có tâm đối xứng

- Tâm đối xứng của đường tròn tâm O là điểm O.

Vậy (1) và (3) là hình có tâm đối xứng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB

(2) Tam giác đều ABC

(3) Hình tròn tâm O

Trong các hình nói trên, các hình có trục đối xứng là

Xem đáp án

Trả lời:

- Trục đối xứng của đoạn thẳng AB là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với nó.

- Trục đối xứng của tam giác đều ABC là đường thẳng đi qua một đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện đỉnh đó.

- Trục đối xứng của đường tròn tâm O là đường thẳng đi qua điểm O.

Vậy (1), (2), (3) là hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn câu đúng?

Xem đáp án

Trả lời:

Tam giác đều có 3 trục đối xứng => A sai

Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có 2 trục đối xứng => B sai

Hình thang cân, góc ở đáy khác 900 , có một đúng một trục đối xứng => C đúng

Hình bình hành không có trục đối xứng => D sai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong các câu sau câu nào sai:

Xem đáp án

Trả lời:

Các câu A, B, D đúng.

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng gồm 3 đường thẳng đi qua hai định đổi diện và 3 đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện => C sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn OA.

Xem đáp án

Trả lời:

Độ dài đoạn OA là: 4 : 2 = 2(cm)    

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận