Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài tập cuối chương 7 trang 42 có đáp án

  • 1320 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 15,3 - 21,5 – 3. 1,5; 

b) 2(42 – 2. 4,1) + 1,25: 5. 

Xem đáp án

a) 15,3 - 21,5 - 3. 1,5

= 15,3 - 21,5 - 4,5 

= 15,3 – (21,5 + 4,5) 

= 15,3 – 26 

= - (26 - 15,3) = -10,7

b) 2(42 – 2. 4,1) + 1,25: 5 

= 2. (16 – 8,2) + 0,25 

= 2. 7,8 + 0,25 

= 15, 6 + 0,25 = 15,85


Câu 2:

Tìm x, biết:

a) x - 5,01 = 7,02 – 2. 1,5;

b) x: 2,5 = 1,02 + 3. 1,5.

Xem đáp án

a) x - 5,01 = 7,02 – 2. 1,5

   x – 5,01 = 7,02 – 3

   x – 5,01 = 4, 02

   x = 4,02 + 5, 01

   x = 9,03

Vậy x = 9,03

b) x: 2,5 = 1,02 + 3. 1,5

    x: 2,5 = 1,02 + 4,5

    x: 2,5 = 5,52

    x = 5,52. 2,5

    x = 13,8

Vậy x = 13,8.


Câu 3:

Làm tròn số.

a) 127,459 đến hàng phần mười;

b) 152,025 đến hàng chục; 

c) 15 025 796 đến hàng nghìn. 

Xem đáp án

a) Làm tròn 127,459 đến hàng phần mười:

+) Bỏ đi các chữ số sau hàng làm tròn tức là các chữ số 5,9

+) Vì nên chữ số 4 tăng lên 1 đơn vị là 5

Vậy làm tròn 127,459 đến hàng phần mười ta được kết quả 127,5.

b) Làm tròn 152,025 đến hàng chục:

+) Thay chữ số hàng đơn vị bởi chữ số 0 tức là chữ số 2 bởi chữ số 0, bỏ chữ số phần thập phân.

+) Vì 2 < 5 nên chữ số 5 được giữ nguyên

Vậy làm tròn 152,025 đến hàng chục ta được kết quả 150.

c) Làm tròn 15 025 796 đến hàng nghìn:

+) Thay các chữ số sau hàng nghìn bởi chữ số 0 tức là các chữ số 7; 9; 6 thành các chữ số 0

+) Vì 7 > 5 nên tăng 5 lên 1 đơn vị là 6

Vậy làm tròn 15 025 796 đến hàng nghìn ta được kết quả 15 026 000.


Câu 5:

Việt đạt danh hiệu học sinh giỏi, Việt được mẹ mua cho một con robot (rô -bốt). Giá niêm yết của con robot là 300 000 đồng nhưng hôm nay được khuyến mại giảm giá 15%. Vậy mẹ Việt phải trả bao nhiêu tiền để mua con robot đó?

Xem đáp án

Số tiền được giảm giá khi mua con rô – bốt là:

300 000.15100 = 300 000.15100 = 45 000 (đồng)

Mẹ Việt phải trả số tiền để mua con rô – bốt đó là:

300 000 – 45 000 = 255 000 (đồng)

Vậy mẹ Việt phải trả 255 000 đồng để mua con rô – bốt đó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận