Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 7. Bài tập cuối chương 9 có đáp án

  • 223 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Tung đồng xu 15 lần liên tiếp và kết quả thu được ghi lại trong bảng sau:

Lần tung

Kết quả

Lần tung

Kết quả

Lần tung

Kết quả

1

S

6

N

11

N

2

S

7

S

12

S

3

N

8

S

13

N

4

S

9

N

14

N

5

N

10

N

15

N

N: Ngửa

S: Sấp

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là

Xem đáp án

Trả lời:

Tổng số lần tung là 15 lần

Số lần xuất hiện mặt N là 9 lần.

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là \[\frac{9}{{15}} = \frac{3}{5} = 0,6\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tung đồng xu 15 lần liên tiếp và kết quả thu được ghi lại trong bảng sau:

Lần tung

Kết quả

Lần tung

Kết quả

Lần tung

Kết quả

1

S

6

N

11

N

2

S

7

S

12

S

3

N

8

S

13

N

4

S

9

N

14

N

5

N

10

N

15

N

N: Ngửa

S: Sấp

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là

Xem đáp án

Trả lời:

Tổng số lần tung là 15 lần

Số lần xuất hiện mặt S là 15-9=6 lần.

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là \[\frac{6}{{15}} = \frac{2}{5} = 0,4\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ.

Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

Xem đáp án

Trả lời:

Số có thể xuất hiện trên thẻ là một trong năm số: 1; 2; 3; 4; 5.

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ là

M = {1; 2; 3; 4; 5}.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận