Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài tập ôn cuối chương 8 trang 67 có đáp án

  • 570 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xem Hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Xem Hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d;

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng;

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m;

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Xem đáp án

a) Vì điểm C nằm trên đường thẳng d, hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng d nên kết luận đúng.

b) Vì ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng là đúng.

c) Khẳng định là đúng vì điểm F không nằm trên đường thẳng m.

d) Vì ba điểm D, E, F không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm D, E, F không thẳng hàng là khẳng định đúng.


Câu 2:

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về:

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về

a) Ba điểm A, B và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC?

Xem đáp án

a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và 

AC = AB + BC.


Câu 3:

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Xem đáp án

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó

Vì O là trung điểm của MN nên MO = NO = MN2=72 = 3,5cm nên ta xác định được trung điểm O như trên (cách M một đoạn bằng 3,5 cm)


Câu 4:

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy:

a) Kể tên các góc có trong hình vẽ;

b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù. 

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy

Xem đáp án

a) Các góc có trong hình vẽ trên là: BAD^; ADC^; DCB^; CBA^

b) Sử dụng thước đo góc ta có: BAD^=1200; ADC^=600; DCB^=750; CBA^=1050

Do đó:

+) Các góc nhọn là: ADC^; BCD^ (vì ADC^=600<900; BCD^=750<900)

+) Các góc nhọn là: DAB^; ABC^ (vì DAB^=1200>900; ABC^=1050>900)


Câu 5:

Cho Hình 8.57.

Cho Hình 8.57. a) Kể tên các tia có trong hình trên

a) Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong Hình 8.57;

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

Xem đáp án

a) Các tia có trong hình bên là: Ox; Oy; Oz

Hai tia đối nhau là: tia Ox và tia Oy

b) Các góc vuông là: xOz^; yOz^

Góc bẹt là: xOy^

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì ta thấy xOB^ lớn hơn 900 nên xOB^ là góc tù.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận