Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 2. Bảng thống kê và biểu đồ tranh có đáp án

  • 243 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Media VietJack

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

Loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất?

Xem đáp án

Trả lời:

Số chữ H là 11, số chữ L là 6, số chữ K là 4, số chữ C là 7, số chữ T là 8.

Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3 là:

Loại phim

Hoạt hình

Lịch sử

Khoa học

Ca nhạc

Trinh thám

Số bạn thích

11

6

4

7

8

Phim hoạt hình có số bạn là 11 nên loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Media VietJack

Em hãy cho biết số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Xem đáp án

Trả lời:

Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là

25 + 3 = 28 (học sinh)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Media VietJack

Em hãy cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Trả lời:

Số học sinh lớp 6A là: 25 + 3 + 2 = 30 (học sinh)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Media VietJack

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 6.

Xem đáp án

Trả lời:

Cách điền:

Tổ 1 của lớp 6A5 có 12 bạn đạt các điểm toán là: 9; 8; 7; 6; 5; 4.

Trong các số 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8 có 1 số 9 nên số bạn được 9 là 1.

=> Ta điền 1 vào ô dưới điểm 9.

Số bạn được 8 là 4 nên ta điền 4 vào ô dưới điểm 8

Tương tự với số bạn được 7; 6; 5; 4.

Media VietJack

Điểm dưới 6 là 5 và 4

Số bạn  được 5 là 2 và số bạn được 4 là 1 nên tổng số bạn dưới 6 là 2+1=3 bạn.

Dựa vào bảng trên ta thấy có 4 bạn được điểm 8 và 3 bạn có điểm dưới 6.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho bảng số liệu đánh giá chất lượng sản phẩm bằng điểm số 1, 2, 3, 4, 5 của một lô hàng gồm 15 sản phẩm như sau:

Điểm

1

2

3

4

5

Số sản phẩm

3

0

5

7

0

Đối tượng thống kê là

Xem đáp án

Trả lời:

Bảng trên có thông tin về số sản phẩm đạt từng loại điểm 1, 2, 3, 4, 5 nên đối tượng thống kê là các điểm số 1, 2, 3, 4, 5.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận