Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 11. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất có đáp án

  • 339 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số x là bội chung của a; b; c nếu:

Xem đáp án

Trả lời:

Số x là bội chung của 3 số a,b,c nếu x chia hết cho cả a,b,c.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Xác định số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của 2 và 3.

Xem đáp án

Trả lời:

B(2) ={0; 2; 4; 6; 8;...}

B(3) ={0; 3; 6; 9;...}

Số nhỏ nhất khác 0 trong bội chung của 2 và 3 là: 6.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tìm BCNN(38, 76)

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có\[76 \vdots 38\] nên BCNN(38; 76) = 76.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tìm bội chung nhỏ nhất của 9 và 15, biết 9 = 3và 15 = 3. 5.

Xem đáp án

Trả lời

Thừa số nguyên tố của 9 là 3

Thừa số nguyên tố của 15 là 3 và 5.

Các thừa số chung và riêng của 9 và 15 là 3 và 5.

Số mũ lớn nhất của 3 là 2, số mũ lớn nhất của 5 là 1.

BCNN(9, 15) = 32.5= 45

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Quy đồng mẫu hai phân số \[\frac{7}{9}\] và \[\frac{4}{{15}}\] với mẫu số nhỏ nhất thì được các phân số lần lượt là:

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có BCNN (9, 15) = 45 nên:

\[\frac{7}{9} = \frac{{7.5}}{{9.5}} = \frac{{35}}{{45}}\]

\[\frac{4}{{15}} = \frac{{4.3}}{{15.3}} = \frac{{12}}{{45}}\]

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận