Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 19. Các dạng toán về phép cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc có đáp án

  • 336 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính \[\left( { + 25} \right) + \left( { + 15} \right)\] là:

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: \[\left( { + 25} \right) + \left( { + 15} \right) = 25 + 15 = 40.\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tổng của hai số −313 và −211 là

Xem đáp án

Trả lời:

Tổng của hai số −313 và −211 là

\[( - 313) + ( - 211) = - (313 + 211) = - 524.\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tìm x biết\[x - ( - 43) = ( - 3)\]

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có:

\[\begin{array}{l}x - \left( { - 43} \right) = \left( { - 3} \right)\\x = ( - 3) + ( - 43)\end{array}\]

\[\begin{array}{l}x = - \left( {3 + 43} \right)\\x = - 46.\end{array}\]

Vậy \[x = - 46.\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tổng các số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số và số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số là: 

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số là −100.

Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là −999.

Nên tổng cần tìm là \[( - 100) + ( - 999) = - (100 + 999) = - 1099.\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tìm x biết \[x - ( - 34) = ( - 99) + ( - 47)\]

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có \[x - ( - 34) = ( - 99) + ( - 47)\]

\[\begin{array}{l}x - \left( { - 34} \right) = - \left( {99 + 47} \right)\\x - ( - 34) = - 146\\x = ( - 146) + ( - 34)\\x = - (146 + 34)\\x = - 180.\end{array}\]

Vậy \[x = - 180.\]

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận