Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1. Dữ liệu và thu thập dữ liệu có đáp án

  • 212 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Media VietJack

Em hãy cho biết số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Xem đáp án

Trả lời:

Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là

25 + 3 = 28 (học sinh)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Media VietJack

Em hãy cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Trả lời:

Số học sinh lớp 6A là: 25 + 3 + 2 = 30 (học sinh)

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận