Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1. Hỗn số dương có đáp án

  • 1019 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết phân số \[\frac{4}{3}\] dưới dạng hỗn số ta được:

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: 4 : 3 bằng a (dư 1) nên \[\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tính \[\left( { - 2\frac{1}{4}} \right) + \frac{5}{2}\]

Xem đáp án

Trả lời:

\[\left( { - 2\frac{1}{4}} \right) + \frac{5}{2} = - \frac{9}{4} + \frac{5}{2} = - \frac{9}{4} + \frac{{10}}{4} = \frac{1}{4}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tìm x biết 2x7- =7535

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có:

\[2\frac{x}{7} = \frac{{75}}{{35}}\]

\[\frac{{2.7 + x}}{7} = \frac{{15}}{7}\]

14 + x = 15

x = 15 – 14

x = 1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án A:\[\left( { - 3\frac{3}{4}} \right).1\frac{1}{2} = - \frac{{15}}{4}.\frac{3}{2} = - \frac{{45}}{8} = - 5\frac{5}{8} \ne - 3\frac{3}{8}\]

Nên A sai.

Đáp án B: \[3\frac{3}{4}:1\frac{1}{5} = \frac{{15}}{4}:\frac{6}{5} = \frac{{15}}{4}.\frac{5}{6} = \frac{{25}}{8} = 3\frac{1}{8} \ne 3\frac{3}{{20}}\]

Nên B sai

Đáp án C: \[\left( { - 3} \right) - \left( { - 2\frac{2}{5}} \right) = \left( { - 3} \right) - \left( { - \frac{{12}}{5}} \right) = \left( { - 3} \right) + \frac{{12}}{5} = \frac{{ - 3}}{5}\]

Nên C đúng

Đáp án D: \[5\frac{7}{{10}}.15 = \frac{{57}}{{10}}.15 = \frac{{171}}{2} \ne \frac{{105}}{2}\]

Nên D sai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Dùng hỗn số viết thời gian ở đồng hồ trong các hình vẽ, ta được lần luwotj các hỗn số là:

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Hình a: \[2\frac{1}{3}\]

Hình b: \[4\frac{5}{6}\]

Hình c: \[6\frac{1}{6}\]

Hình d: \[9\frac{1}{2}\]

Vậy ta được các hỗn số: \[2\frac{1}{3};4\frac{5}{6};6\frac{1}{6};9\frac{1}{2}\]

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận