Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 6. Xác suất thực nghiệm có đáp án

  • 301 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt 3 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm bằng

Xem đáp án

Trả lời:

Tổng số lần gieo là 20, số lần xuất hiện mặt 3 chấm là 6 lần.

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm bằng \[\frac{6}{{20}} = 0,3\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp có 12 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Trả lời:

Tổng số lần gieo là 30.

Số lần gieo được mặt S là 30 – 12 = 18.

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là: \[\frac{{18}}{{30}} = \frac{3}{5}\]

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận