Trắc nghiệm Vai trò, đặc điểm và các nhân tố tác động… có đáp án

  • 1359 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.


Câu 2:

Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vai trò của ngành sản xuất nông nghiệp là cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến và là một mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.


Câu 3:

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu khí hậu.


Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản dễ nhận thấy nhất về chăn nuôi giữa các nước phát triển và đang phát triển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Điểm khác nhau cơ bản dễ nhận thấy nhất về chăn nuôi giữa các nước phát triển và đang phát triển là tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp (các nước phát triển có tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp rất thấp trong khi các nước đang phát triển có tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp lại rất cao).


Câu 5:

Trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, tính chất và độ phì của đất có không ảnh hưởng đến

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, tính chất và độ phì của đất có ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng, sự phân bố cây trồng, quy mô và cơ cấu cây trồng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận