Câu hỏi:

03/02/2023 82

Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số fx=4x3+1F0=1. Tính giá trị của F1.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Ta có: fxdx=4x3+1dx=x4+x+C.
Xét Fx=x4+x+C với F0=1 ta tìm được Fx=x4+x+1 C=1, tức .
Vậy F1=3.
Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm E1;1;3;F(0;1;0) và mặt phẳng (P):x+y+z1=0.Gọi M(a;b;c)(P) sao cho 2ME3MF đạt giá trị nhỏ nhất. Tính T=3a+2b+c.

Xem đáp án » 04/02/2023 395

Câu 2:

Vận tốc (tính bằng ms) của một hạt chuyển động theo một đường được xác định bởi công thức vt=t38t2+17t10, trong đó t được tính bằng giây.
Tổng quãng đường mà hạt đi được trong khoảng thời gian 1t5 là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/02/2023 264

Câu 3:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm thuộc trục Ox và đi qua hai điểm A1;2;1B2;1;3. Phương trình của (S) là

Xem đáp án » 04/02/2023 242

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho u=2;3;4, v=3;2;2 khi đó u.v bằng

Xem đáp án » 04/02/2023 229

Câu 5:

Biết I=0412x+15 dx=a+bln2 với a, b là số nguyên. Tính S=a+b.

Xem đáp án » 25/01/2023 108

Câu 6:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x3+3x2 và trục hoành là

Xem đáp án » 27/01/2023 106

Câu 7:

Cho hàm số f(x) xác định trên \2 thỏa mãn f'x=1x2, f1=2020, f3=2021 . Tính P=f4f0.

Xem đáp án » 03/02/2023 100

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK