Bộ 15 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 9)

  • 1207 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx có đạo hàm là hàm số liên tục trên R. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
Chọn C.
Ta có phát biểu C là đúng.

Câu 2:

Nguyên hàm của hàm số fx=x3+3x+1

Xem đáp án
Chọn C.
Ta có x3+3x+1dx=14x4+32x2+x+C.

Câu 3:

Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số fx=12x+3. Biết F2=2018.

Xem đáp án
Chọn A.
Ta có Fx=12x+3dx=12ln2x+3+C.
F2=201812ln2.2+3+C=2018C=2018.
Vậy Fx=12ln2x+3+2018.

Câu 4:

Tính ex.ex+1dx ta được kết quả nào sau đây?

Xem đáp án
Chọn B.
ex.ex+1dx=e2x+1dx

Câu 5:

Cho Fx=1mx2 là một nguyên hàm của hàm số fxx(m là hằng số khác 0). Tìm nguyên hàm của hàm số f'xlnx.

Xem đáp án
Chọn A.
Ta có fxx=1mx2'=2mx3fx=2mx2
Đặt u=lnxdv=f'xdxdu=dxxv=fx
Ta được f'xlnxdx=fxlnxfxxdx=2lnxmx21mx2+C=1m2lnxx2+1x2+C.

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

4 tháng trước

lekhaduc

Bình luận


Bình luận