Bộ 15 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 13)

  • 1237 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên hàm của hàm số fx=x3+3x+2 là hàm số nào trong các hàm số sau?

Xem đáp án
Chọn D
Ta có: fx=x3+3x+2Fx=x44+3x22+2x+C.

Câu 2:

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = sin2x

Xem đáp án
Chọn A
Ta có: sin2xdx=12sin2xd(2x)=12cos2x+C.

Câu 3:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=ex(3+ex)

Xem đáp án
Chọn D
Ta có: F(x)=ex(3+ex)dx=(3ex+1)dx=3ex+x+C

Câu 4:

Nguyên hàm của hàm số f(x)=12x1

Xem đáp án
Chọn A 
Ta có: 12x1dx=12d2x12x1=2x1+C

Câu 5:

Tính F(x)=xsin2xdx. Chọn kết quả đúng

Xem đáp án
Chọn A
Đặt: u=xdu=dxdv=sin2xdxv=12cos2x
Khi đó: F(x)=xsin2xdx=14(2xcos2xsin2x)+C.

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

4 tháng trước

lekhaduc

Bình luận


Bình luận