Câu hỏi:

25/06/2019 1,763

Giải phương trình sau: cos3x + 3 cos2x + 2cos x = 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình sau: cos 2x - 3sin x - 2 = 0 

Xem đáp án » 25/06/2019 8,837

Câu 2:

Giải phương trình 4sin3x + 3cos3x - 3sinx - sin2x cosx = 0

Xem đáp án » 25/06/2019 7,828

Câu 3:

Tìm số nghiệm của phương trình cos 2x + sin x = 0 trong khoảng 

Xem đáp án » 25/06/2019 7,824

Câu 4:

Giải phương trình 2 sin2x + 3sin 2x = 3

Xem đáp án » 25/06/2019 6,112

Câu 5:

Phương trình 2sin2x + sinx cosx - cos2x = 0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 25/06/2019 4,495

Câu 6:

Giải phương trình 5cos x - 2sin x2 + 7 = 0 

Xem đáp án » 25/06/2019 4,443

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »