Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Cách 1:

Giải bài 45 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Cách 2:

2 – 25x2 = 0

⇔ (√2)2 – (5x)2 = 0

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

⇔ (√2 – 5x)(√2 + 5x) = 0

⇔√2 – 5x = 0 hoặc √2 + 5x = 0

+ √2 – 5x = 0 ⇔ 5x = √2 ⇔ x = √2/5

+ √2 + 5x = 0 ⇔ 5x = –√2 ⇔ x = –√2/5

Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn là Giải bài 45 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 45 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 + 3x2 + 3x + 1

Xem đáp án » 10/03/2020 14,281

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử (x + y)2 - 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,982

Câu 3:

Tính nhanh 732 - 272

Xem đáp án » 10/03/2020 2,677

Câu 4:

Tính nhanh: 372 - 132

Xem đáp án » 10/03/2020 1,837

Câu 5:

Tính nhanh: 20022 - 22

Xem đáp án » 10/03/2020 1,176

Câu 6:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Giải bài 43 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 265

Bình luận


Bình luận