Câu hỏi:

10/03/2020 1,828

Tính nhanh: 372 - 132

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

372 – 132

= (37 + 13)(37 – 13)

= 50.24

= 100.12

= 1200

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 + 3x2 + 3x + 1

Xem đáp án » 10/03/2020 14,252

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử (x + y)2 - 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,974

Câu 3:

Tính nhanh 732 - 272

Xem đáp án » 10/03/2020 2,667

Câu 4:

Tính nhanh: 20022 - 22

Xem đáp án » 10/03/2020 1,168

Câu 5:

Tìm x, biết:

Giải bài 45 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 850

Câu 6:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Giải bài 43 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 264

Bình luận


Bình luận