Câu hỏi:

10/03/2020 9,050

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 –xy + x – y

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách 1: Nhóm hai hạng tử thứ 1 và thứ 2, hạng tử thứ 3 và thứ 4

x2 – xy + x – y

= (x2 – xy) + (x – y)

(Nhóm thứ nhất có nhân tử chung là x)

= x(x – y) + (x – y)

(Xuất hiện nhân tử chung x – y)

= (x + 1)(x – y)

Cách 2: Nhóm hạng tử thứ 1 và thứ 3 ; hạng tử thứ 2 và thứ 4

x2 – xy + x – y

= (x2 + x) – (xy + y)

(nhóm thứ nhất có nhân tử chung là x ; nhóm thứ hai có nhân tử chung là y)

= x.(x + 1) – y.(x + 1)

(Xuất hiện nhân tử chung x + 1)

= (x – y)(x + 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2

Xem đáp án » 10/03/2020 18,692

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + 4x –y2 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 12,148

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 – 3xy – 5x + 5y

Xem đáp án » 10/03/2020 10,673

Câu 4:

Tìm x, biết: 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 10,112

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

Xem đáp án » 10/03/2020 10,002

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xz + yz – 5(x + y)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,800

Bình luận


Bình luận