Câu hỏi:

10/03/2020 10,237

Tìm x, biết: 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

5x(x – 3) – x + 3 = 0

⇔ 5x(x – 3) – (x – 3) = 0

(Xuất hiện nhân tử chung x – 3)

⇔ (x – 3)(5x – 1) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc 5x – 1= 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5

Vậy x = 3 hoặc x = 1/5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2

Xem đáp án » 10/03/2020 18,867

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + 4x –y2 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 12,243

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 – 3xy – 5x + 5y

Xem đáp án » 10/03/2020 10,816

Câu 4:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

Xem đáp án » 10/03/2020 10,125

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 –xy + x – y

Xem đáp án » 10/03/2020 9,192

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xz + yz – 5(x + y)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,912

Bình luận


Bình luận