Câu hỏi:

10/03/2020 9,964

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

(Nhận thấy x2 – 2xy + y2 và z2 – 2zt + t2 là các hằng đẳng thức)

= (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt + t2)

= (x – y)2 – (z – t)2 (xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= [(x – y) – (z – t)][(x – y) + (z – t)]

= (x – y – z + t)(x – y + z –t)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2

Xem đáp án » 10/03/2020 18,659

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + 4x –y2 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 12,122

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 – 3xy – 5x + 5y

Xem đáp án » 10/03/2020 10,657

Câu 4:

Tìm x, biết: 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 10,095

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 –xy + x – y

Xem đáp án » 10/03/2020 9,022

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xz + yz – 5(x + y)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,775

Bình luận


Bình luận