Câu hỏi:

10/06/2020 437

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây?

Trả lời:

Chọn B

Biến tích thành tổng ta được :

y=cosx. cos2x .cos3x =  (cos3x. cosx). cos2x = 12(cos4x +​cos2x).cos2x =  12cos4x.cos2x+12.cos22x  =  12.12cos6x+cos2x+​  12.1+cos4x2=14cos6x +  14cos2x+​ 14+14cos4xy'=32sin6x12.sin2xsin4xy"=9cos6xcos2x - 4cos 4x 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đạo hàm cấp 4 của hàm số y=sin2x bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án » 10/06/2020 500

Câu 2:

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=1/(2x-3) bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/06/2020 121

Câu 3:

Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình S=t3-4t2-2t+1 , t tính bằng giây (s), S tính bằng mét. Gia tốc (m/s2) chuyển động của chất điểm khi t=3s là:

Xem đáp án » 10/06/2020 82

Câu 4:

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=34x4-2x3-5x+sinx bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án » 10/06/2020 65

Câu 5:

Cho hàm số f(x)=x+13. Giá trị f''0 bằng

Xem đáp án » 07/08/2020 46

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »